Фінансова допомога на навчання та дослідження

образование Украина школы университеты


 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2000 р. N 844 


ПОРЯДОК
надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно від форм власності 


Загальні положення 

1. На умовах, визначених цим Порядком, кредит для здобуття освіти за денною, вечірньою та заочною формами навчання у вищих навчальних закладах незалежно від форм власності (далі - кредит) можуть одержати молоді громадяни України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити (далі - одержувач кредиту). 

2. Кредит надається на кожний рік навчання і тільки один раз за однією і тією ж спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра із сплатою 3 відсотків річних протягом 15 років починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання у вищому навчальному закладі, що функціонує на території України. 

3. Кошти на кредити передбачаються: 

у Державному бюджеті України - Міністерству освіти і науки для фінансування навчання у вищих навчальних закладах усіх форм власності, крім комунальної; 

у бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах - відповідно Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для фінансування навчання у вищих навчальних закладах комунальної та інших форм власності. 

4. Розмір кредиту визначається щороку Міністерством освіти і науки за погодженням з Мінфіном виходячи з вартості навчання студента (за винятком стипендії) у державному вищому навчальному закладі для I - II та III - IV рівнів акредитації відповідно до форми навчання, а у комунальних вищих навчальних закладах - Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за погодженням з відповідними фінансовими органами. 

5. На підставі затверджених на поточний рік у державному, Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах обсягів коштів на надання кредитів та визначеного згідно з пунктом 4 цього Порядку розміру кредиту: 

а) Міністерство освіти і науки розподіляє кількість одержувачів кредиту (далі - квота) для: 

центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є державні вищі навчальні заклади; 

державних вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки; 

акредитованих вищих навчальних закладів інших форм власності, крім комунальної: 

б) Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій визначає кількість одержувачів кредиту для навчання у вищих навчальних закладах комунальної форми власності. 

6. Після визначення квоти Міністерство освіти і науки укладає з центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є державні вищі навчальні заклади, керівниками вищих навчальних закладів інших форм власності, крім комунальних, угоди стосовно перерахування їм коштів у межах визначеної для них квоти. 

Центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є державні вищі навчальні заклади, доводять квоту до кожного навчального закладу. 

7. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій видають одержувачам кредиту направлення на навчання до вищого навчального закладу за формою, що затверджується Міністерством освіти і науки. Бланки направлення на навчання підлягають суворому обліку. 

Умови надання кредиту 

8. За результатами складання вступних іспитів відповідно до встановленої квоти приймальна комісія вищого навчального закладу приймає щодо кожного одержувача кредиту рішення про зарахування абітурієнта до вищого навчального закладу з оплатою його навчання за рахунок кредиту. Зазначене рішення затверджується керівником вищого навчального закладу. 

Абітурієнти, які мають направлення, передбачене пунктом 7 цього Порядку, і які успішно склали вступні іспити, зараховуються до вищих навчальних закладів понад встановлену квоту. 

Абітурієнти, які мають направлення, але за результатами складання вступних іспитів не зараховані до вищого навчального закладу, повертають такі направлення органу, який їх видав. За рішенням цього органу кредит надається іншому абітурієнту, а якщо вступні іспити до вищих навчальних закладів вже закінчилися, кредит надається студентам незалежно від курсу навчання. 

9. Якщо абітурієнти, які претендують на здобуття вищої освіти в межах встановленої для вищого навчального закладу квоти, мають однакові результати складання вступних іспитів, перевага у зарахуванні надається абітурієнтам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів 1 та 2 групи, малозабезпечених і багатодітних сімей, а також з числа переможців учнівських олімпіад. 

10. При наданні направлення, передбаченого пунктом 7 цього Порядку, враховуються такі критерії, як результати атестації претендента на одержання кредиту: успішність, здатність до засвоєння наук, участь в олімпіадах, конкурсах тощо. 

За однакових результатів атестації перевагу мають абітурієнти, зазначені у пункті 9 цього Порядку. 

11. Кредит надається на підставі угоди між одержувачем кредиту, вищим навчальним закладом та банком, уповноваженим обслуговувати касове виконання відповідно державного, Автономної Республіки Крим чи місцевого бюджету (уповноважений банк). Форма угоди затверджується Міністерством освіти і науки. 

Якщо одержувач кредиту є неповнолітнім, зазначена угода укладається батьками або особами, які їх замінюють. По досягненні повноліття одержувач кредиту переукладає угоду з вищим навчальним закладом. 

12. Для укладення угоди одержувач кредиту, а якщо він є неповнолітнім, то його батьки або особи, які їх замінюють, подають до уповноваженого банку витяг з наказу вищого навчального закладу про його зарахування на навчання, завірений підписом ректора і печаткою, паспорт та довідку про присвоєння Державною податковою адміністрацією ідентифікаційного номера платника податків. 

13. Угода укладається у чотирьох примірниках - по одному примірнику кожній із сторін, що її уклали, один примірник угоди передається вищим навчальним закладом переказувачу коштів відповідно до пункту 5 цього Порядку. 

14. Кошти, передбачені на надання кредиту, на підставі копій угод рівними частинами щокварталу перераховуються: 

Міністерством освіти і науки - одержувачам квот, визначених підпунктом "а" пункту 6 цього Порядку; 

Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - вищим навчальним закладам, до яких зараховані абітурієнти за направленням, передбаченим пунктом 7 цього Порядку. 

15. У разі відрахування одержувача кредиту з вищого навчального закладу або надання йому академічної відпустки вищий навчальний заклад у десятиденний термін оголошує конкурс з одержання кредиту на навчання серед студентів, що навчаються на платній основі. 

Рішення про надання такого кредиту приймається вченою (педагогічною) радою на вищезазначених умовах. 

Повернення кредиту 

16. Одержувач кредиту через уповноважений банк повертає протягом 15 років суму кредиту до відповідного бюджету, щороку виплачуючи одну п'ятнадцяту частину загальної суми одержаного кредиту та відсотки за користування ним. 

У разі відрахування одержувача кредиту з вищого навчального закладу повернення кредиту розпочинається з третього місяця після відрахування. 

17. У разі ухилення від повернення кредит стягується у примусовому порядку згідно із законодавством. 

18. Одержувач кредиту може повернути кредит раніше встановленого в договорі терміну. 

Одержувач кредиту в установленому законодавством порядку може укласти угоду про переведення боргу з повернення кредиту з третіми особами. 

19. Кредит та відсотки за користування ним не повертаються, якщо одержувач кредиту помер або йому встановлено інвалідність 1 групи. 

20. Термін повернення кредиту продовжується на період: 

строкової військової служби одержувача кредиту; 

перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

21. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть встановлювати додаткові умови щодо кредиту, який надається за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. 

22. Роз'яснення щодо застосування цього Порядку надає Міністерство освіти і науки за погодженням з Мінфіном. 

Фінансова допомога для освіти
e-mail us